All movies

Jing wu men (1972)

a.k.a Fist of Fury

Quan jing (1978)

a.k.a Spiritual Kung Fu

Long quan (1979)

a.k.a Dragon Fist

Xin jing wu men (1976)

a.k.a Fists to Fight

Du long tan (1969)

a.k.a Dragon Swamp

Wu hu tu long (1970)

a.k.a Brothers Five

Ying zi shen bian (1971)

a.k.a The Shadow Whip

Bing tian xia nu (1971)

a.k.a Vengeance of a Snowgirl

Chuo tou zhuang yuan (1974)

a.k.a Naughty! Naughty!

Cui ming fu (1967)

a.k.a Summons to Death

Duo qing he (1957)

a.k.a River of Romance

Fei du juan yun shan (1978)

a.k.a Magnificent Bodyguards

Fung yu seung lau sing (1976)

a.k.a The Killer Meteors

Hu dan (1969)

a.k.a Raw Courage

Huang mian lao hu (1974)

a.k.a Slaughter in San Francisco

Jian hua yan yu jiang nan (1977)

a.k.a To Kill with Intrigue

Leng mian hu (1973)

a.k.a A Man Called Tiger

Long men jin jian (1969)

a.k.a The Golden Sword

Sum moh (1975)

a.k.a The Bedevilled

Tie wa (1973)

a.k.a Attack of the Kung Fu Girls

Xiao ying xiong da nao Tang Ren jie (1974)

a.k.a Back Alley Princess in Chinatown

Yu hai qing mo (1967)

a.k.a Madame Slender Plum