All movies

Ba wang bie ji (1993)

a.k.a Farewell My Concubine

Huang tu di (1984)

a.k.a Yellow Earth

Jing Ke ci Qin Wang (1998)

a.k.a The Emperor and the Assassin

He ni zai yi qi (2002)

a.k.a Together with You

Bian zou bian chang (1991)

a.k.a Life on a String

Hai zi wang (1987)

a.k.a King of the Children

Wu ji (2005)

a.k.a The Promise

Feng yue (1996)

a.k.a Temptress Moon

Kûkai (2017)

a.k.a Legend of the Demon Cat

Dao shi xia shan (2015)

a.k.a Monk Comes Down the Mountain

Da yue bing (1986)

a.k.a The Big Parade

Mei Lanfang (2008)

a.k.a Forever Enthralled

Zhao shi gu er (2010)

a.k.a Sacrifice