All movies

Yi yi (2000)

a.k.a Yi Yi

Kong bu fen zi (1986)

a.k.a The Terrorizers

Qing mei zhu ma (1985)

a.k.a Taipei Story

Hai tan de yi tian (1983)

a.k.a That Day, on the Beach

Ma jiang (1996)

a.k.a Mahjong

Du li shi dai (1994)

a.k.a A Confucian Confusion

Zhuifeng (2007)

a.k.a The Wind