All movies

Fong sai yuk (1993)

a.k.a The Legend

Fong Sai Yuk 2 (1993)

a.k.a The Legend II

Long zhi ren zhe (1982)

a.k.a Ninja in the Dragon's Den

Gei ba ba de xin (1995)

a.k.a The Enforcer

Zhong Nan Hai bao biao (1994)

a.k.a The Defender

Dou sing (1990)

a.k.a All for the Winner

Zhi fa xian feng (1986)

a.k.a Above the Law

Chin gei bin 2: Fa tou tai kam (2004)

a.k.a The Huadu Chronicles: Blade of the Rose

Gwan geun see dam (1998)

a.k.a And Now You're Dead

Kuen sun (2001)

a.k.a Legend of Tekken

Ma Yong Zhen (1997)

a.k.a Hero

Huang jia nu jiang (1990)

a.k.a Lethal Lady