All movies

Wu du (1978)

a.k.a Five Deadly Venoms

Du bei dao (1967)

a.k.a The One-Armed Swordsman

Can que (1978)

a.k.a Crippled Avengers

Du bei dao wang (1969)

a.k.a Return of the One Armed Swordsman

Jin bei tong (1979)

a.k.a The Kid with the Golden Arm

The Legend of the 7 Golden Vampires (1974)

a.k.a The Seven Brothers Meet Dracula

Nan Shao Lin yu bei Shao Lin (1978)

a.k.a Invincible Shaolin

Xin du bi dao (1971)

a.k.a The New One-Armed Swordsman

Da jue dou (1971)

a.k.a Duel of the Iron Fist

Bao biao (1969)

a.k.a Have Sword Will Travel

Bao chou (1970)

a.k.a Vengeance

Dong kai ji (1975)

a.k.a Seven Blows of the Dragon II

Hong quan yu yong chun (1974)

a.k.a Shaolin Martial Arts

Shao Lin wu zu (1974)

a.k.a 5 Masters of Death

Shi san tai bao (1970)

a.k.a The Heroic Ones

Tie shou wu qing (1969)

a.k.a The Invincible Fist

Wu hu jiang (1974)

a.k.a The Savage Five

Cha shou (1981)

a.k.a The Masked Avengers

Ci Ma (1973)

a.k.a Dynasty of Blood

Shuang xia (1971)

a.k.a The Deadly Duo

Da dao Wang Wu (1973)

a.k.a The Iron Bodyguard

Di san lei da dou (1980)

a.k.a Shaolin Hellgate

Guangdong shi hu xing yi wu xi (1980)

a.k.a Ten Tigers from Kuangtung

Jin yan zi (1968)

a.k.a Golden Swallow

Kuai huo lin (1972)

a.k.a The Delightful Forest

Mai ming xiao zi (1979)

a.k.a The Magnificent Ruffians

Qun ying hui (1972)

a.k.a Trilogy of Swordsmanship

Shao Lin si (1976)

a.k.a Shaolin Temple

She diao ying xiong chuan (1977)

a.k.a The Brave Archer

Sheng si dou (1978)

a.k.a Life Gamble

Shui hu zhuan (1972)

a.k.a Seven Blows of the Dragon

Tang ren jie xiao zi (1977)

a.k.a Chinatown Kid

Tie qi men (1980)

a.k.a The Flag of Iron

Ba dao lou zi (1976)

a.k.a 7 Man Army

Ba guo lian jun (1976)

a.k.a Bloody Avengers

Bi xie jian (1981)

a.k.a The Sword Stained with Royal Blood

Bian cheng san xia (1966)

a.k.a The Magnificent Trio

Cai li fa xiao zi (1976)

a.k.a Demon Fists of Kung Fu

Chong xiao lou (1982)

a.k.a House of Traps

Da ci ke (1967)

a.k.a The Assassin

Da dao ge wang (1969)

a.k.a The Singing Thief

Da hai dao (1973)

a.k.a The Pirate

Da sha si fang (1980)

a.k.a Killer Army

Duan chang jian (1967)

a.k.a Trail of the Broken Blade