Kumshagalskaya istoriya (1986)

a.k.a The Kumshagal Story