Warui yatsu hodo yoku nemuru (1960)

a.k.a The Bad Sleep Well